imageCaimbeulaich a' Ghnìoba - The Campbells of Greepe

FACLAN NAN ÒRAN - The Songs

Seo agaibh na faclan agus na h-eadar-theangachaidhean bho na clàran againn.
Click on the links below for texts to the songs on our recordings.

Is sine:
The Campbells are:

Kenna Campbell        Ceana Sheumais Chaluim    
Seumas Campbell    Seumas Sheumais Chaluim
Mary Ann Kennedy
Wilma Kennedy
Maggie Macdonald

 

EP – Tha Mi’n Dùil (Watercolour Music WCMCD037, 2011)

Tha Mi’n Dùil
Air a riochdachadh le/ Produced by:
Jerry Boys

Air a chlàradh aig/ Recorded at: 
Watercolour Music, Iuchar 2011/ July 2011

Air a chlàradh le/ Recorded by:
Nick Turner

Aoighean/ Guests:
James Lindsay – dòrd/ double bass
Lorne MacDougall – fìdeag/ whistle
Finlay Wells – giotàr/ guitar

1.Puirt-à-Beul

2. Ceud Soraidh, Ceud Slàinte

3. Dùthaich MhicLeòid (The Land of MacLeod) 

4. A’ Cheud Ghinealach air Chlàr


 

CD – Fonn (Watercolour Music WCMCD045)

Fonn
Air a riochdachadh le/ Produced by:
Jerry Boys

Air a chlàradh aig/ Recorded at: 
Watercolour Music, Iuchar 2011/ July 2011

Air a chlàradh le/ Recorded by:
Nick Turner

Aoighean/ Guests:
James Lindsay – dòrd/ double bass
Lorne MacDougall – fìdeag/ whistle
Finlay Wells – giotàr/ guitar
Alasdair Fraser – fidheall/ fiddle
Natalie Haas – cello/ cello


1.Ceud Soraidh, Ceud Slàinte (A Hundred Blessings to You)

2.Seat nan Gillean (The Lads’ Set – Mouth Music)

3.Cha Tig Mòr Mo Bhean Dhachaigh

4.Mùgarradh is Grùlainn (Mouth Music)

5.Cnoc nan Craobh

6.Seat nan Nighean (The Lasses’ Set – Mouth Music)

7.Àirigh Luachrach Ùige (The Rushy Shieling at Uig)

8.Seat Alasdair (Alasdair’s Set – Mouth Music)

9.Fhir a’ Chinn Duibh (Lament for the Black-Haired One)

10. Sìos Dhan An Abhainn (Down In The River To Pray)

11.M’ Agh Donn

12.Seat na Sprèidhe (The Livestock Set – Mouth Music)

13.Uamh an Òir

 

CD – No 2 Greepe (Watercolour Music WCMCD053)

Fonn

Air a riochdachadh le/ Produced by:
Jerry Boys

Air a chlàradh aig/ Recorded at: 
Watercolour Music, Iuchar 2013/ July 2013

Air a chlàradh le/ Recorded by:
Nick Turner

Aoighean/ Guests:
Euan Burton– dòrd/ double bass
Lorne MacDougall – fìdeag/ whistle/ pipes
Finlay Wells – giotàr/ guitar
Allan MacDonald - Bodhran


1.Chuirinn M o Bhalachan

2. ’S Gann gun Dìrich Mi Chaoidh

3. A’ Mhuc a Bh’ Againn A’s an Dìg

4. Mo Chailin Donn Òg  (Calum a’ Ghlinne)

5. Bat’ an Tàilleir

6. Hòro Mhàiri Dhubh

7. Ailein, Ailein, ’s fhad an cadal!

8. Seinn Iù Ro Bhinn O Ho

9. Seinneam Cliù nam Fear Ùr

10. An Oidhche Bha na Gobhair Ann

11. Latha Dhomh ’s a’ Chuilthionn Chreagach

12. Bai ù o ho/ Gille Beag O

13. Maighdeannan a’ Choire Dhuibh

14. Bonus Track – Seinneam Cliù

Mar a tha na faclan ann an Trac 9
As track 9