Hero section image

We are Singers Writers Women

Hopeful New Songs for Gaelic Choirs!
MAK Sileas Watercolour Music

Tha Màiri Anna NicUalraig agus Sìleas Nic na Ceardaich gu mòr an comain Fonndas PRS airson an cuid taic.
Mary Ann Kennedy and Sìleas Sinclair gratefully acknowledge support from PRS Foundation.
Airson tuilleadh fiosrachaidh – cuiribh fios gu.
For more information, please email: mak@watercolourmusic.co.uk