An Dàn - Lyrics, Notes & Translations

Recorded, mixed & mastered at Watercolour Music, Lochaber by Nick Turner
Produced by Nick Turner & Mary Ann Kennedy.

All music written and arranged by Mary Ann Kennedy and published by Watercolour Music Limited
Front cover portrait image by Michael Marra
Design & layout by Nick Turner

Lead Vocals, Piano – Mary Ann Kennedy
Guitars – Finlay Wells, Chaz Stewart (T11)
Pipes, Whistles – Lorne MacDougall
Bass – Euan Burton, Nick Turner
Strings – Donald Grant Quartet

Backing Vocals – Mags Burgess Aburn, Victoria Caine, Catriona MacNeill MacPhee, Iain Hector Ross, Marion MacSween Ross, Susanna Ross, Duncan Simpson, Nicola Simpson, Mark Turner, Còisir Ghàidhlig Inbhirnis.

Taing do dh’Aonghas Pàdraig Caimbeul, Aonghas MacNeacail, Marcas Mac an Tuairneir, Dòmhnall Meek agus Catrìona NicGumaraid airson am briathran eireachdail, agus airson leigeil leam ceòl a chur riutha. Taing cuideachd do Mhichel Byrne, Tommy MacLaughlin, Dòmhnall MacAonghais agus teaghlach Flòraidh Nic Nìll gu lèir, Donalda Nic a’ Ghobhainn, Audrey Nic a’ Pheadrais agus do Dhòmhnall a-rithis airson am fialaidheachd leis na h-òrain. 

Thanks also to:
Finlay Wells, Lorne MacDougall and Euan Burton; the Donald Grant Quartet; the lads of Trosg and the lasses of Siaban; my Còisir Ghàidhlig Inbhirnis family; Pádraig Ó Tuama and Ellis Barclay at the Corrymeela Community; Solas Festival; Sabhal Mòr Ostaig; Mina Smith; Seán Purser; Roger Short and Martin Webb; Eoghan Ó Ceannabháin, Ruth Keggin, Gordon Maclean and Ultan O’Brien; Eilidh MacKenzie; Peggy and Alice Marra; and all my family.

Above all, to Nick.

Do Mham, airson gach rann is fonn a thug i dhuinn ’s a tha fhathast.

 

HOME

1
2
3
4