Aiseag - The Ferryboat

 

Here is an exerpt from the BBC Radio Three live recording of the Aiseag performance at the Glasgow Royal Concert Hall. For the full performance please follow the link below to the NMC Records website

play button
stop button
 

MAK Interview from Howl Films on behalf of PRSF

Aiseag -Project Summation

NMC Glasgow RCH Download

Introductory VideoPRS for Music                              Foundation NMB Logo

PRS for Music Foundation's 1st UK-wide New Music Biennial
‘Aiseag’ (The Ferryboat) – Watercolour Music, Ardgour

A' Chiad Fhèill Dà-bhliadhnail Nàiseanta PRSF    
'Aiseag' - Watercolour Music, Àrd Ghobhair         

June 2014 All Aboard!

As part of the cultural celebrations for Glasgow’s hosting of the Commonwealth Games 2014, the PRS for Music Foundation has joined forces with Creative Scotland and the other arts councils in the UK and Northern Ireland to create the first ever UK-wide New Music Biennial. 20 composers, 6 of them from Scotland, have been selected from a highly-competitive field to bring to life bold and adventurous new musicial ideas in collaboration with other artists at home and across the Commonwealth.

Mary Ann Kennedy has been inspired by the communities, culture and connections on her own doorstep, celebrating an international dynamic by hooking up with one of Canada’s most respected composers Scott Macmillan, Watercolour Music’s resident producer Nick Turner, and Gaelic poet Aonghas MacNeacail, to create a unique new work which will place the Highlands and the Gaelic language and culture right at the heart of the Games’ celebrations. The new work will also be broadcast on BBC Radio 3, and released as a download on the NMC label.
‘Aiseag’ (The Ferryboat) takes an epic poem by Aonghas and carries the audience on a voyage of connections – between people, between cultures, across lochs and across oceans. Mary Ann’s vision is inspired by the network of ferries, small and large that play their trade down the west coast of Highland Scotland, and the Martime and inland shores of Nova Scotia and Cape Breton Island. The ferryboat becomes a symbol of the potency of human connection and understanding, and of the voyage through life from beginning to beyond.

banner

Òg-Mhìos 2014 – Air Bòrd!
Mar phàirt dhen fhèill a’ cuartachadh Geamachan a’ Cho-fhlaitheis an Glaschu an 2014, chaidh am PRSF – Fonndas Comann Còirichean nan Sgrìobhaichean-Ciùil – an co-bhanntachd le Alba Cruthachail agus na comhairlean ealain eile tro Bhreatainn airson a’ chiad Fhèill Dà-Bhliadhnail Nàiseanta do Cheòl Ùr a chur air chois. Chaidh 20 sgrìobhaiche – sianar às Albainn – a thaghadh ann an co-fharpais làidir a bha sireadh mholaidhean ùra, adhartach airson ceòl ùr a chruthachadh an co-bhuinn ri luchd-ealain eile am Breatainn agus air feadh a’ Cho-fhlatheis. 

Chaidh Màiri Anna NicUalraig agus a companaidh iasgaidh churthachail Watercolour Music a thaghadh gus obair de 15 mionad a sgrìobhadh a thèid a chur air làr an toiseach air Ghàidhealtachd  mas dean iad air Lunnainn airson fèis mhòir aig ionad an Southbank san Iuchair 2014, agus air a’ cheann thall a Ghlachu airson fèill nan Geamachan fhèin. Thèid an ceòl a chraoladh airson a’ chiad uair air BBC Radio 3 agus gabhaidh e ceannach gu digiteach tron chompanaidh clàraidh NMC

Aiseag -The Big Idea

Aiseag -Scottish Ferries

Aiseag -MV Corran

Aiseag -Tour Dates

Aiseag - Shows

For more information please visit http://www.newmusicbiennial.com

 

 

 

Aiseag

The ‘Aiseag’ Crew
Joining the creative team is a stellar crew on board, including:
Colin Grant – Cape Breton fiddle
Angus MacKenzie (Dàimh) – pipes
Allan Òg MacDonald – percussion
Inverness Gaelic Choir
Scottish Festival Strings 
The project has a dedicated PR company managing media coverage for ‘Aiseag’ from commission right through to the final performance in Glasgow in August 2014. All enquiries to Loudon Temple at Bloody Great PR - info@bloodygreatpr.com.
Criubha ‘Aiseag’ 
A-measg na bhios air bòrd cuid rinn: 
Cailean Grannd – fidheall Cheap Bhreatainn
Aonghas MacChoinnich (Dàimh) – pìob
Ailean Òg Dòmhnallach – innealan-faraim
Còisir Ghàidhlig Inbhirnis
Teudan Fèile na h-Alba  

Tha companaidh meadhanan a’ coimhead as ar dèidh bho thoiseach gu deireadh a’ phoiseact – gabhaidh brath a chur air Loudon Temple aig Bloody Great PR tro info@bloodygreatpr.com.

MV Corran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criubha ‘Aiseag’  
A-measg na bhios air bòrd cuid rinn:  
Cailean Grannd – fidheall Cheap Bhreatainn
Lorne MacDhùghaill – pìob, fìdeag
Seumas Mac an Tòisich – innealan-faraim
Còisir Ghàidhlig Inbhirnis
Teudan Fèile na h-Alba  

Tha sinn an-dràsta trang a’ dèanamh cheangalan le grunn bhuideannan a bhios a’ toirt taic dhuin – nochdaidh am fiosrachadh an ùire an seo.  

Tha companaidh meadhanan gu bhi coimhead as ar dèidh bho thoiseach gu deireadh a’ phoiseact – gabhaidh brath a chur air Loudon Temple aig Bloody Great PR tro info@bloodygreatpr.com.

Tha Gàidhlig aig cridhe a’ phròiseact seo agus tha e mar amas dhuinn fiosrachadh a sgaoileadh an dà chuid an Gàidhlig agus ann am Beurla. Bidh sgrìobhaiche Gàidhlig ag obair an co-bhuinn ri BGPR a-thaobh nam meadhanan, agus bithear a’ brosnachadh dhaoine san sgioba aig a bheil Gàidhlig a cleachdadh mar mheadhan conaltraidh is obrach.  

 

partner logos